Ifølge lovgivningen har du 14 dages returret på online køb. Du betaler selv for returporto, medmindre varen er beskadiget ved modtagelsen.

Varen skal være i væsentlig samme stand, som ved modtagelsen – den skal kunne sælges igen.

Ved returnering refunderes det betalte beløb for varen – og derfor ikke den betalte porto ved bestillingen.

OverBLIK

Returret ved køb hos Livsdesigner gælder i 30 dage fra modtagelsen.

Varen skal være i original emballage og den må på ingen måde være beskadiget. For varer der er leveret indpakket i folie, må folien ikke være brudt.

Følgende refunderes IKKE:

  • Gavekort.
  • Materiale der er leveret som download.
  • Betaling for events og arrangementer, som allerede er gennemført.
  • Varer som tydeligt har været taget i brug.

Der kan være situationer, hvor der kun ydes delvis refusion.

For eksempel hvis:

  • Varen ikke er i original emballage.
  • Varen er beskadiget efter du har modtaget den.
  • Varen er returneret mere end 30 dage efter, at du har modtaget den.

Refundering

Når den returnerede vare er modtaget, vil du modtage besked på mail, hvad status er og hvordan forløbet bliver.

Hvis refundering udebliver

Hvis ikke du modtager den bekræftede refusion, bedes du tage kontakt via mail på {email address}.

Udsalgsvarer

Udsalgsvarer vil blive refunderet til den nedsatte pris efter samme retningslinjer, som almindeligt prissatte varer.

Ombytning

Efter aftale kan varer byttes ud fra samme retningslinjer som ved en returnering. Tag først kontakt via mail: {email address}, så vi har en løbende dialog.

Gaver

Varer du har modtaget som gaver kan ikke refunderes til dig. I dette tilfælde, skal du kontakte giveren af gaven, der kan returnere varen efter samme retningslinjer som angivet i dette dokument.

Returadresse

Varer aftalt til returnering kan sendes til:

{physical address}

Du betaler selv for returporto, medmindre varen bevisligt er beskadiget, når du modtager den.

Du betaler slev for eventuelle forsikringer i forbindelse med returnering af varen.

Brug for mere hjælp?

Send en mail på {email} vedrørende spørgsmål om returnering og refusion.